Diller

İç Kontrol Sisteminin Yasal Dayanakları

 

                                                        İÇ KONTROL SİSTEMİ                                                        

 

İç Kontrol Sisteminin Yasal Dayanakları

 

 

İç kontrol sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat:

 

· 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

· 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

· İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

· Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

· İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

· Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

· Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

 

Türkçe